Loading...

Kalibraciona Stanica

V Cal

V CAL


  • Transportabilna, samostalna jedinica koje ne zahteva PC
  • Povećava pouzdanost stalnim bamp testom i kalibracijom
  • Obezbeđena je usaglašenost odštampanih izveštaja sa opcionog štampača

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

V CAL

Ručni bamp test i kalibracija gas detektora je trošak za većinu organizacija. V Cal kalibraciona stanica pojednostavljuje ove zadatke, omogućujući korisniku da ih pokrene pritiskom na taster.

V Cal se lako transportuje i ne zahteva PC. Kad ga koristite sa PC-jem, V Cal automatski prenosi kalibracione i bamp test izveštaje preko standardnog USB konektora (poželjan USB 2.0). Korisnik može da pristupi podacima o alarmnim događajima, da prati izloženost gasu ili da prati prostor sa visokim rizikom. Sa povezanim PC-jem pojednostavljuje konfigurisanje MX4.

Opcioni automatski matrični štampač automatski štampa kalibracione i bamp test izveštaje. Obezbeđuje kontrolu usaglašenosti sa snimljenim serijskim brojevima instrumenata, prošao/nije prošao indikacija, očitavanje u bamp tetsu i potpuno očitavanje osetljivosti za MX4.